ЭХЛЭЛ

үндсэн навигаци
Загварууд
911
Panamera
Cayenne
Porsche Newsroom - Information. Intensified.

Хэвлэл, мэдээллийн танхим

Мэдээллийн өрөө

Porsche-ийн хэвлэл, мэдээллийн танхим нь Porsche Мэдээллийн Албаны зүгээс сэтгүүлчид, блогчид болон онлайн хэрэглэгчдэд мэдээллийг түгээдэг үйлчилгээний хэлбэр юм. www.newsroom.porsche.com

Энэхүү хэсэгт бидний хэвлэл, мэдээллийн талаарх бүрэн жагсаалтыг харуулсан болно.